Kimikate

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, Viti: 2016, Numri: 126, VKM 489, date 29.06.2016, SVHC

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Viti:2016, Numri:181 ,VKM 665, date 21.09.2016 IMPORT EKSPORTI I KIMIKATEVE TE RREZIKUARA

LIGJ Nr.10277, datë 13.5.2010, PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN E ROTERDAMIT “MBI PROCEDURËN E NJOFTIMIT TË PËLQIMIT PARAPRAK PËR DISA KIMIKATE DHE PRODUKTE TË RREZIKSHME PËR MBROJTJEN E BIMËVE NË TREGTINË NDËRKOMBËTARE”

LIGJ Nr.9263, date 29.7.2004, PER RATIFIKIMIN E “KONVENTES SE STOKHOLMIT “PER NDOTESIT ORGANIKE TE QENDRUESHEM””

PROFILI KOMBËTAR I MENAXHIMIT TË KIMIKATEVE NË SHQIPËRI, Përditësim i vitit 2012

NATIONAL PROFILE OF CHEMICALS MANAGEMENT IN ALBANIA, UPDATE 2012

VENDIM Nr. 860, datë 20.12.2006, PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR TË VEPRIMIT PËR HEQJEN NGA PËRDORIMI DHE ELEMINIMIN E NDOTËSVE ORGANIKË TË QËNDRUESHËM

VENDIM Nr. 447, datë 19.9.1994, PËR NDALIMIN E PËRDORIMIT TË ASBESTIT SI MATERIAL TERMOIZOLUES NË TË GJITHA LLOJET E NDËRTIMIT

VENDIM i KM, Nr. 860, datë 20.12.2006, PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR TË VEPRIMIT PËR HEQJEN NGA PËRDORIMI DHE ELIMINIMIN E NDOTËSVE ORGANIKË, TË QËNDRUESHËM

VENDIM Nr. 488, datë 29.6.2016, PËR KLASIFIKIMIN, ETIKETIMIN DHE AMBALAZHIMIN E KIMIKATEVE

VENDIM Nr. 360, datë 29.4.2015 PËR MIRATIMIN E LISTËS SË NDOTËSVE ORGANIKË TË QËNDRUESHËM DHE PËRCAKTIMIN E MASAVE PËR PRODHIMIN, IMPORTIMIN, VENDOSJEN NË TREG DHE PËRDORIMIN E TYRE

VKM nr. 9 , date 9.1.2019 “Për rregullat e detajuara dhe metodat për kryerjen e vlerësimit të sigurisë së kimikatit, si edhe kërkesat specifike, përmbajtja dhe formati i dokumentit me të dhënat e sigurisë”

VKM nr.319, datë 15.5.2019 “Për kufizimet për prodhimin, vendosjen në treg dhe përdorimin e disa kimikateve dhe artikujve të caktuar të rrezikshëm”

VKM nr.505, date 29.08.2018 “Për miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Heqjen nga Përdorimi dhe Eliminimin e Ndotësve Organikë të Qëndrueshëm (NOQ)”.

LIGJ Nr. 27/2016 për MANAXHIMIN e KIMIKATEVE