VNM dhe VSM

LIGJ NR.52 /2020 PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10 448, DATË 14.7.2011, “PËR LEJET E MJEDISIT”, TË NDRYSHUAR.

Fusha standarteve mjedisore/ndotja industriale

LIGJ NR.52 /2020 PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10 448, DATË 14.7.2011, “PËR LEJET E MJEDISIT”, TË NDRYSHUAR.

VKM 220 – 2015 (EcoLabel) PËR MIRATIMIN E PROCEDURËS DHE KRITEREVE PËR PAJISJEN ME EKOETIKETË

VKM 597 – 2015 PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE DHE KËRKESAVE TË HOLLËSISHME PËR LIDHJEN E MARRËVESHJEVE VULLNETARE

VKM 597 amenduar me VKM 93 – 2018 Marreveshjet vullnetare

VKM 633 – 2015 (EMAS) PËR MIRATIMIN E PROCEDURAVE DHE TË KËRKESAVE PËR DHËNIEN E SKEMAVE TË EKOMENAXHIMIT DHE AUDITIMIT

Fusha leje te mjedisit/ndotja industriale

ligj 10448 – 2011 Per lejet e mjedisit

ligj 10448 amenduar me ligj 60 – 2014 Amendim ligji per lejet e mjedis

VKM 372 – 2016 Per leje mjedisi tipi A nderkufitare

VKM 372 amenduar me VKM 96 -2018 Per leje mjedisi tipi A nderkufitare

VKM 417 – 2014 per tarifat e LM KM

VKM 419 – 2014 Për miratimin e kërkesave për shqyrtimin per leje mjedisi

VKM 419 amenduar me VKM 97- 2018 Për miratimin e kërkesave për shqyrtimin per leje mjedisi

 

Fusha Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis

 

ligj 10440 – 2011 per vleresimin e ndikimit ne mjedis

ligj 10440 amenduar me ligj 12 – Amendim ligji i VNM

VKM 247 – 2014, per PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE, TË KËRKESAVE E TË PROCEDURAVE PËR INFORMIMIN DHE PËRFSHIRJEN E PUBLIKUT NË VENDIMMARRJEN MJEDISORE (VNM)

VKM 598 – 2015 PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE DHE TË PROCEDURAVE PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT NË MJEDISIN NDËRKUFITAR

VKM 686 – 2015 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE, TË PËRGJEGJËSIVE E TË AFATEVE PËR ZHVILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS (VNM) DHE PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË VENDIMIT E DEKLARATËS MJEDISOR

VKM 686 amenduar me VKM 95 – 2018 per proceduar e VNM

VKM 912 – 2015 PËR MIRATIMIN E METODOLOGJISË KOMBËTARE TË PROCESIT TË VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS

 

Fusha Vleresimit Strategjik Mjedisor

 

ligj 91 – 2013 Per vleresimin strategjik mjedisor

Udhezim 5-2016 tarifave te VSM

Udhezim 6 – 2016 Për miratimin e Metodikës Kombëtare të Vlerësimit Strategjik

VKM 219 – 2015 Konsultimi publik ne procesin e VSM

VKM 507 – 2015 Lista e planeve dhe programeve qe i nenshtrohen VSM

VKM 620 – 2015 procedura nderkufitare e VSM

 

Konventa ESPOO, 1991 Finlande (konventa per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis ne Kontekst nderkufitar) dhe protokolli i saj (protokolli i Kievit – VSM)

 

KONVENTA ESPOO anglisht

KONVENTA ESPOO shqip

ligj 11 – 2015 Marreveshjes Shume paleshe Evropa JL ESPOO

Ligj 9424 – 5002 per ratifikimin e PROTOKOLLIT TE VLERESIMIT STRATEGJIK MJEDISOR

Ligj 9478 – 2006 per aderimin e RSH ne Amendimet II14 III7 te konventes ESPOO

Marreveshja shume paleshe e vendeve te Evropes JugLindore te ESPOO