Agjencitë e Turizmit

Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT) është institucion publik, i cili është i varur nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes. Fillimisht ajo është themeluar në Maj 2005 me emrin Enti i Turizmit Shqiptar dhe më vonë me datë 14/05/2007, në bazë të Ligjit nr. 9734, ky institucion mban emrin Agjencia Kombëtare e Turizmit.

Detyra kryesore e Agjencisë Kombëtare të Turizmit është të promovojë Shqipërinë si një “destinacion turistik” në pellgun e Mesdheut, Evropë dhe në mbarë botën. Për të përmbushur këtë detyrë, AKT-ja aplikon një gamë të mjetesh dhe metodash. Më të rëndësishme janë organizimin dhe menaxhimin e pjesëmarrjes së Shqipërisë në panaire ndërkombëtare turistike, promovimi on-line, botimi i materialeve promovuese, udhëtime familjarizuese me tur-operatorë të ndryshëm ndërkombëtarë dhe PRESS si  edhe aktiviteteve të tjera. Një tjetër detyrë e AKT-së është nxitja dhe promovimi i turizmit në familje si një burim gjenerues i të ardhurave në turizëm.

Gjatë viteve të fundit AKT-ja ka qenë aktive në pjesëmarrjen e saj në panaire të udhëtimit turistik të tilla si ITB Berlin, W.T.M. Londër, Bit Milano, Prishtinë, RDA Coach Tourism Koln, etj. Kohët e fundit ajo ka përhapur këtë veprimtari në tregje të tjera, duke përfshirë Hungari, Izrael, Kinë etj. Në fund të vitit 2013 AKT-ja ka organizuar për herë të parë panairin e brendshëm të “Turizmit Dimëror”, duke u përpjekur kështu për të nxitur këtë aktivitet brenda Shqipërisë.

AKT është gjithashtu pjesë e projekteve të përbashkëta në bashkëpunim me projekte të tjera, të tilla si GIZ. Ne mund të përmendim “Peak e Ballkanit” (duke përfshirë Shqipërinë, Malin e Zi dhe Kosovën) dhe një tjetër projekt “Rritje Albania” në kuadër të USAID-it për “Quality Mark”, etj.

Grafiku i pranishëm strukturor i Agjencisë Kombëtare të Turizmit është i përbërë nga tre departamente, të cilat janë:

  • Departamenti i Marketingut dhe Imazhit.
  • Departamenti i Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë.
  • Departamenti i Financave dhe Shërbimet.
  • Numri i përgjithshëm i punonjësve në AKT është 25.

 

http://www.akt.gov.al/

 

Agjencia Kombëtare e Bregdetit, në përputhje më Kushtetutën dhe legjisacionin në fuqi, ka për mision mbrojtjen e zonës bregdetare, promovimin dhe monitorimin e projekteve, ndjekjen e zhvillimit të zonës bregdetare e të planeve të miratuara nga autoritetet e planifikimit.

Agjencia është e organizuar në Drejtori të Përgjithshme, në nivel qendror dhe në katër degë rajonale. Agjencia Kombëtare e Bregdetit ka në strukturën e saj 30 punonjës dhe shpenzimet mbulohen nga buxheti i ministrisë.

 

Objektivat e veprimtarisë së kësaj Agjencie janë:

– mbrojtja dhe zhvillimi i qëndrueshëm i zonës bregdetare;

– zbatimi i politikave dhe strategjive, për menaxhimin e integruar të zonës bregdetare;

– bashkërendimi i programeve të lidhura në këtë zonë;

– nxitja e investimeve në zonën bregdetare;

 

Agjencia Kombëtare e Bregdetit garanton zbatimin e politikave dhe strategjive kombëtare në këtë zonë, të hartuara për një menaxhimin të integruar të bregdetit, si dhe bashkëkoordinon zbatimin e tyre;

– Në misionin e saj primar, kjo Agjenci ndjek dhe respekton rregullat mbi përdorimin e pasurisë së patjetërsueshme publike në zonën bregdetare;

– Një nga detyrat kryesore të kësaj agjensie është krijimi i një sistemi rregullash dhe strandartesh për administrimin e hapësirave publike të vijës bregdetare. Kjo me qëllimin për të mirëpërdorur subjektet publike apo private në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit.

– Agjencia është institucion përgjegjës që monitoron zbatimin e instrumenteve të planifikimit të territorit dhe operon në nivel qendror dhe degë rajonale në zonën bregdetare.

 

http://www.bregdeti.gov.al/index.php/en/

 

AGJENCIA KOMBËTARE E ZONAVE TË MBROJTURA

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, e krijuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Vendimi. Nr. 102, datë 4.2.2015, ka për qëllim menaxhimin, mbrojtjen, zhvillimin, zgjerimin dhe funksionimin e sipërfaqeve të zonave të mbrojtura në vendin tonë, që përbëjnë sot rreth 16% të territorit të Shqipërisë. AKZM menaxhon rrjetin e zonave të mbrojtura dhe rrjetet e tjera natyrore si Natura2000 sipas planeve të menaxhimit të hartuara. AKZM monitoron dhe inventarizon florën dhe faunën në këto zona, si dhe një aspekt shumë i rëndësishëm është gjenerimi i të ardhurave nga shërbimet ndaj të tjerëve. AKZM do t’i përdorë këto të ardhura për të investuar në po këto zona. Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura ka një staf prej 224 persona, nga të cilët 20 në zyrën qendrore dhe 204 në Administrata Rajonale të Zonave të Mbrojtura

  • Menaxhon rrjetin e zonave të mbrojtura.
  • Harton dhe zbaton planet e menaxhimit për zonat e mbrojtura.
  • Propozon ndryshime dhe përmirësime të kuadrit ligjor e nënligjor për menaxhimin e ZM.

http://akzm.gov.al/

 

AGJENCIA KOMBËTARE E MJEDISIT

Agjencia Kombetare e Mjedisit (AKM) u krijua si ristrukturim i Agjencise se Mjedisit dhe Pyjeve ne mbeshtetje, te ligjit Nr.10431, date 09.06.2011 “Per mbrojtjen  e Mjedisit“ dhe VKM-se  nr 47, date 29.01.2014 “Per Percaktimin e Rregullave per Organizimin dhe Funksionimin e Agjencise Kombetare te Mjedisit e te Agjencive Rajonale te Mjedisit“. Agjencia  Kombetare e Mjedisit eshte  nje institucion qendror publik në varësi të ministrit, që ushtron juridiksionin e vet në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, përmes zyrës qendrore te AKM dhe degëve rajonale në qarqe, te cilat jane Drejtorite  Rajonale të Mjedisit. Ne mbeshtetje te Urdherit te Kryeministrit Nr.55 date 13.02.2014  eshte miratuar struktura dhe organika e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit dhe të Drejtorive Rajonale te Mjedisit te cilat jane  ne varesi te AKM.

Agjencia Kombëtare e Mjedisit financohet nga Buxheti i Shtetit dhe burimet e veta si dhe  ka pavarësi në vendimmarrjen dhe kryerjen e funksioneve të saj, të parashikuara me Ligj. Agjencia Kombetare e Mjedisit e ka seline ne Tirane dhe ka vulen e vet.

http://akm.gov.al/

 

INSPEKTORIATI SHTETËROR I MJEDISIT DHE I PYEJEVE

Një nga detyrimet kryesore të shtetit është garantimi i zbatimit të rregullave të detyrueshme në veprimtarinë e përditshme të bizneseve dhe individëve. Këto rregulla kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare, konkurencën e ndershme, disiplinën fiskale, etj. Për këtë qëllim në një shtet demokratik e ligjor ngrihen e funksionojnë trupa inspektuese si forma organizimi të ekzekutivit qëndror e vendor, trupa të cilat monitorojnë, inspektojnë dhe sipas rastit ndëshkojnë rastet e mosrespektimit të rregullave të detyrueshme nga bizneset apo individët.

Tradicionalisht, inspektimi është parë si funksion ndëshkues ex-poste, prirja e kahershme ka qenë parandalimi i rreziqeve dhe dëmeve. Në fakt mes këtyre dy tipareve ka pasur një raport dinamik që ka favorizuar më shumë natyrën ndëshkuese sesa atë parandaluese. Gjithashtu, nevoja për një përdorim sa më efiçient të burimeve të kufizuara kërkon që funksionimi inspektues të kryhet me zhdërvjellësi të tillë që me minimumin e

përpjekjeve të arrihet maksimumi i efekteve. Nga ana tjetër në praktikë, së shumti, funksioni inspektues është kryer larg së qëni efiçient. Inspektimet dhe rregullat mbi të cilat kryhen ato kanë shfaqur tendencën e shumëfishimit të panevojshëm e të padobishëm, duke krijuar barriera dhe kosto shtesë për veprimtaritë e bizneseve dhe individëve pa ndonjë arritje të shënueshme në drejtim të parandalimit të riskut.

Qeveria Shqiptare ndërmori një reformë të thellë të inspektimeve për të mundësuar arritjen e njëkohshmë të dy qëllimeve bazë :

  •  Rritjen e efektivitetit të trupave inspektuese në parandalimin e risqeve
  •  Uljen e barrës administrative dhe kostove mbi veprimtarinë e biznesit

Ndërsa qëllimi i parë është tradicional, qëllimi i dytë është risia e kësaj reforme.
http://www.insq.gov.al/