ARRITJA E PËRSHTATJES SË LAGUNËS KUNE-VAINI PËRMES PËRQASJES SË ADAPTIMIT TË BAZUAR NË EKOSISTEM (EBA)

Objektivi kryesor projektit është të forcojë kapacitetet qëndrore dhe lokale për menaxhim sa më të mirë të lagunës së Kune-Vainit duke marrë në konsideratë ndikimin e ndryshimeve klimatike, problemet e erozionit, rreziqet ndaj faunës dhe florës. Gjithashtu projekti synon zhvillimin e disa masave të bazuara në ekosistem në lagunë.

Komponentët e projektit janë:

  • Kapacitetet teknike dhe institucionale për të adresuar rreziqet e ndryshimeve klimatike përmes adaptimit në ekosistem (EbA);
  • Ndërhyrje konkrete në lagunë për të bërë të mundur: 1. Reduktimin e sedimentit, 2. Rehabilitimin e dunave, 3. Parandalimin e përmbytjeve, 4. Mbrojtjen dhe restaurimin e pellgut.
  • Ndërgjegjësimi dhe njohja me vlerat e sistemit të Adaptimit të bazuar në Ekosistem (EbA).