ASISTENCË TEKNIKE NË FUSHËN E MBETJEVE IPA 2013

Qëllimi kryesor i projektit është dhënia e asistencës teknike dhe përmirësimi i kapaciteteve kombëtare dhe lokale për menaxhimin e integruar të mbetjeve për dy rajone kryesore në vend; Gjirokastër dhe Kukës, me studime të situatës  në fushën e menaxhimit të integruar të mbetjeve