Diaspora

1-INFROMACION

•           Strategjia Kombetare e Diaspores 2018-2020 dhe plani i veprimit 

•           Ministri Shtetit për Diasporën  

2-AKTIVITETE

•           Aktivitete për 2020

•           Panairet Ndërkombëtare 2020