ENERGJIA E BIOMASËS PËR PËRDORIM PRODHIMI NË NDËRMARRJET E VOGLA DHE TË MESME (SME-TË) NË INDUSTRINË E VAJIT TË ULLIRIT

 Projekti ka për qëllim të transformojë tregun për përdorimin e mbetjeve organike nga vaji i ullirit dhe industri të tjera për prodhimin e energjisë. Kjo synohet të arrihet përmes investimeve në industrinë e ullirit organik dhe industri të tjera te mbetjeve për projektet e energjisë, përmes demonstrimit të tregut, zhvillimin e instrumenteve përkatëse financiare, ngritjen e kapaciteteve, forcimin e politikave dhe mjedisit rregullator. Projekti do të reflektojë prioritetet e qeverisë shqiptare për të promovuar zhvillimin e qëndrueshëm, si pjesë anëtare e Komunitetit Europian të Energjisë, si dhe për të zbatuar legjislacionin Europian në Energjinë e Rinovueshme, i cili përcakton objektivat specifike te saj në energjinë e konsumit.

Komponentët e projektit:

  • Përdorimi i teknologjive moderne të biomasës në proceset industriale në Shqipëri;
  • Mundësimin e Tregut dhe mjedisit rregullator për teknologjinë e biomasës në industrinë e krijuar në Shqipëri;
  • Menaxhimi i Monitorimit, Vlerësimit dhe njohurive.