FORCIMI I KAPACITETEVE KOMBËTARE PËR RUAJTJEN E NATYRËS – NATURA 2000”- IPA 2013

Objektivi i projektit: Synon ndalimin dëmeve dhe humbjen e Biodiversitetit në Shqipëri, nëpërmjet përmirësimit të menaxhimit të Zonave të Mbrojtura në vend.

Komponentët e projektit janë:

  • Implementimi i të paktën 5 Planeve ekzistuese të Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura.
  • Përgatitja e një liste paraprake të vendeve të mundshme për rrjetin Natura 2000 për të gjithë vendin.
  • Inventar on-site. d. Hartimi i fishave të projekteve për fushën e biodiversitetit.