Projekte në Fushën e Mjedisit

PROJEKTI I SHËRBIMEVE MJEDISORE

Financuesi: IBRD, GEF, SIDA, MTM

Kosto totale: 16,215, 000 Euro

Kohëzgjatja: Janar 2015-Dhjetor 2019

Për më shumë klikoni këtu

FORCIMI I KAPACITETEVE KOMBËTARE PËR RUAJTJEN E NATYRËS – NATURA 2000”- IPA 2013

Financuesi: Bashkimi Evropian, MTM

Kosto totale: 4,400,000 milion Euro

Kohëzgjatja: 2015-2018

Për më shumë klikoni këtu

ASISTENCË TEKNIKE PËR FORCIMIN E KAPACITETEVE INSTITUCIONALE TË MINISTRISË SË MJEDISIT PËR ZBATIMIN E LEGJISLACIONIT EVROPIAN PËR MJEDISIN DHE KLIMËN  IBECA – IPA 2013

Financuesi: Bashkimi Evropian, MTM

Kosto totale: 1,990,000 Euro

Kohëzgjatja: 2015-2018

Për më shumë klikoni këtu

ASISTENCË TEKNIKE NË FUSHËN E MBETJEVE IPA 2013

Financuesi: Bashkimi Evropian, MTM

Kosto totale: 2,200,000 milion Euro

Kohëzgjatja: 2017-2020

Për më shumë klikoni këtu

WETMAIN AREAS – PËRMIRËSIMI I EFIKASITETIT TË MBROJTJES SË LIGATINAVE”

Financuesi: IPA II, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura

Kosto totale: 1,159,383.93 Euro

Kohëzgjatja: 2017 – 2019

Për më shumë klikoni këtu

RUAJTJA DHE PËRDORIMI I QËNDRUESHËM I BIODIVERSITETIT NË LIQENET E PRESPËS, OHRIT DHE SHKODRËS (PLAN RAJONAL PËR SHQIPËRINË, MAQEDONINË DHE MALIN E ZI)-CSBL I

Financuesi: Qeveria Gjermane

Kosto totale: 3, 000, 000 Euro (për rajonin)

Kohëzgjatja: 2014 – 2017 faza e dytë 2018 – 2020

Për më shumë klikoni këtu

BIOSFERA E REZERVATIT TË PRESPËS (II)

Financuesi: Qeveria Gjermane, Banka KfË, MTM

Kosto totale: 3,950,000 Euro

Kohëzgjatja: 2017 – 2020

Për më shumë klikoni këtu

RUAJTJA DHE PËRDORIMI I BIODIVERSITETIT NË ZONAT RURALE NË SHQIPËRI CABRA II

Financuesi: Qeveria Gjermane

Kosto totale: 2, 000, 000 Euro

Kohëzgjatja: 2015 – 2017 2018 – (faza e tretë)

Për më shumë klikoni këtu

PËRSHTATJA NDAJ NDRYSHIMEVE KLIMATIKE NË MENAXHIMIN NDËRKUFITAR TË RISKUT NË BALLKANIN PERËNDIMOR

Financuesi: Qeveria Gjermane

Kosto totale: 2, 000, 000 Euro

Kohëzgjatja: 2016 –2018

Për më shumë klikoni këtu

KRIJIMI I SISTEMIT TË MENAXHIMIT DHE MONITORIMIT MJEDISOR NË LINJË ME RAPORTIMET GLOBALE

Financuesi: GEF, MTM

Kosto totale: 1,070,000 USD

Kohëzgjatja: Nëntor 2015- Nëntor 2019

Për më shumë klikoni këtu

ARRITJA E PËRSHTATJES SË LAGUNËS KUNE-VAINI PËRMES PËRQASJES SË ADAPTIMIT TË BAZUAR NË EKOSISTEM (EBA)

Financuesi: GEF, MTM

Kosto totale: 2,093,300 USD

Kohëzgjatja: 2016-2019

Për më shumë klikoni këtu

RRITJA E QËNDRUESHMËRISË FINANCIARE TË SISTEMIT TË ZONAVE TË MBROJTURA

Financuesi: GEF, MTM

Kosto totale: 1,070,000 USD

Kohëzgjatja: Nëntor 2015- Nëntor 2019

Për më shumë klikoni këtu

MENAXHIMI I INTEGRUAR I MBETJEVE TË NGURTA DHE EKONOMIA RICIKLUESE NË RESPEKT TË MJEDISIT

Financuesi: GIZ

Kosto totale: 3,000,000 Euro

Kohëzgjatja: 2016-2019

Për më shumë klikoni këtu

ENERGJIA E BIOMASËS PËR PËRDORIM PRODHIMI NË NDËRMARRJET E VOGLA DHE TË MESME (SME-TË) NË INDUSTRINË E VAJIT TË ULLIRIT

Financuesi: GEF, MTM

Kosto totale: 927,000 USD

Kohëzgjatja: 2016-2019

Për më shumë klikoni këtu