Projekti Mbetjet Plastike

Projekti Mbetjet Plastike për Zonat e Mbrojtura Detare është një projekt i financuar nga Interreg Med me qëllim që të kontribuojë në ruajtjen e biodiversitetit dhe ruajtjen e ekosistemeve natyrore në zonat pelagjike dhe bregdetare të mbrojtura, duke konsoliduar përpjekjet e Mesdheut kundër mbeturinave detare.
Projekti përfshin veprime që adresojnë të gjithë ciklin e menaxhimit të mbeturinave detare, nga monitorimi dhe vlerësimi tek parandalimi dhe zbutja.

Projekti përdor strategjinë multidisiplinare dhe kuadrin e përbashkët të veprimit të zhvilluar brenda iniciativës së Ndotjes nga Plastika të udhëhequr nga Universiteti i Sienës dhe Rrjetit të Zgjidhjeve për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Mesdheut. Kjo iniciativë sugjeron aktivitetet prioritare të nevojshme për të përballuar sfidën e ndotjes në Mesdhe dhe etiketuar nën Bashkimin për Mesdheun në vitin 2016, duke siguruar mbështetjen politike të 43 vendeve të Mesdheut.

 

The PlasticBusters MPAs is an Interreg Med funded project with the aim to contribute to maintaining biodiversity and preserving natural ecosystems in pelagic and coastal protected areas by consolidating Mediterranean efforts against marine litter.

The project entails actions that address the whole management cycle of marine litter, from monitoring and assessment to prevention and mitigation.

The project deploys the multidisciplinary strategy and common framework of action developed within the Plastic Busters initiative led by the University of Siena and the Mediterranean Sustainable Development Solutions Network. This initiative frames the priority actions needed to tackle marine litter in the Mediterranean and was labelled under the Union for the Mediterranean in 2016, capturing the political support of 43 Euro Mediterranean countries.

 

Mbetjet Plastike në Zonat e Mbrojtura Detare

https://interreg-med.eu