Kategorizimi i Strukturave Akomoduese

Kategorizimi i Strukturave Akomoduese

Në zbatim të Urdhrit nr.267, datë 24.07.2019 “Mbi miratimin e rregullores për mënyrën, kriteret dhe procedurat e kategorizimit të strukturave akomoduese”, i ndryshuar, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka filluar procesin e Kategorizimit të Strukturave Akomoduese.

 

Afati për Aplikim

Çdo subjekt, që ushtron veprimtarinë si strukturë akomoduese, është i detyruar të aplikojë pranë Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, për t’u pajisur me certifikatën e kategorizimit brenda datës 31.03.2020, për të përfituar shkallën e reduktuar të tatimit mbi vlerën e shtuar, e cila aplikohet për furnizimin e shërbimit të akomodimit në strukturat akomoduese. Për këtë aplikim subjekti duhet të parqesë dokumentacionin e detyrueshëm dhe shoqërues të përcaktuar në pikën 1 të nenit 6 të urdhrit nr. 267 datë 24.07.2019, të ndryshuar dhe në rast se nuk e ka depozituar dokumentacionin shoqërues në momentin e aplikimit, duhet ta dorëzojë atë brenda datës 31.12.2020 pranë ministrisë përgjegjëse për turizmin.

 

Kategoritë për të cilat do të aplikohet:

 1. a) “Bujtinë” ;
 2. b) “Fjetinë” (Hostel);
 3. c) “Kamping”;
 4. ç) “Hotel”;
 5. d) “Motel”;
 6. dh) “Resort”;
 7. e) “Qendër kurative”;
 8. ë) “Fjetje dhe mëngjes” (B&B).

 

Kriteret minimale që duhet të përmbushi stuktura akomoduese për secilën kategori

  1. SHTOJCA 4-a Kriteret e detyrueshme – Bujtina
  2. SHTOJCA 4-b Kriteret e detyrueshme – Fjetinë (Hostel)
  3. SHTOJCA 4-c Kriteret e detyrueshme – Kamping
  4. SHTOJCA 4-d Kriteret minimale-Hotel
  5. SHTOJCA 4-e Kriteret e detyrueshme – Motel
  6. SHTOJCA 4-f Kriteret minimale – Resort
  7. SHTOJCA 4-g Kriteret minimale – Qendër Kurative
  8. SHTOJCA 4-h Kriteret e detyrueshme – Fjetje dhe Mëngjes (B&B)

 

Dokumentacioni i kërkuar (origjinal ose kopje të noterizuara):

 1. a)Kërkesë sipas modelit, shtojca 2, e rregullores;
 2. b)Formulari i vetdeklarimit, sipas modelit, shtojca 3, e rregullores;
 3. c)Akti i pronësisë ose përdorimit të strukturës;
 4. ç)Vërtetim për regjistrimin në Qendrën Kombëtare të Biznesit si person fizik/juridik me objekt veprimtarie si strukturë akomoduese.
 5. d)Planimetrinë e strukturës akomoduese;
 6. dh)Vërtetimin që struktura plotëson kushtet për masat e mbrojtjes nga zjarri lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi;
 7. e)Vërtetimin që struktura plotëson kushtet higjeno sanitare, lëshuar nga Instituti i Shëndetit Publik;
 8. ë)Foto të brendshme dhe të jashtme të objektit (me ngjyra);
 9. f)Vërtetim i gjendjes gjyqësore të pronarit/administratorit;

 

 

 1. Rregullore për mënyrën, kriteret dhe procedurat e kategorizimit të strukturave akomoduese