Konsultime me Publikun

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka hartuar projekt- Vendimin e Këshillit të Ministrave për “Rregullat e Ndalimit të Eksportit të Mërkurit Metalik, Komponimeve dhe Përzierjeve të Caktuara të Mërkurit, Ruajtjes së Sigurt të Mërkurit Metalik dhe Kritereve Specifike të Ruajtjes së Mërkurit Metalik të Konsideruar si Mbetje”. Jeni të lutur të dërgoni, komentet, vërejtjet apo ndryshimet që ju mendoni mbi draftin e projektvendimit deri në datë 24 Prill 2019, në adresën elektronike [email protected] . Ju faleminderit! 
Lexo me shumë

“Ministria e Mjedisit dhe Turizmit bazuar në kërkesën e ardhur nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë për pajisjen me Deklaratë Mjedisore për “Studimin Sektorial mbi nevojën për Investime në Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve të Ngurta në Shqipëri (Masterplani i Mbetjeve të Ngurta)” dhe Referuar pikës 1, të kreut IV të VKM nr. 219, datë 11.3.2015 “Për përcaktimin e rregullave e të procedurave për konsultimin me grupet e interesit dhe publikun, si dhe dëgjesën publike gjatë procesit të vlerësimit strategjik mjedisor” do të organizoje dëgjesen publike për të diskutuar lidhur me çështjen se si janë marrë në konsideratë mendimet e publikut dhe aktorëve të përfshirë në këtë proces, për pasojat në mjedis të dokumentit të propozuar për t’u pajisur me Deklaratë Mjedisore, si dhe propozimin e kushteve që do të vendosen në Deklaratën Mjedisore, në datë 5 Mars 2019, ora 10:00, pranë ambienteve të Ministrisë ”

Projektvendim për “Miratimin e masave të nevojshme që çdo person fizik a juridik, i cili prodhon, përpunon, trajton dhe e shet lëkurën, mbi baza profesionale, të mbajë përgjegjësitë e zgjeruara të prodhuesit”, për të cilën do të zhvillohet edhe dëgjesa publike në datë 7 Shkurt 2019, ora 11:00, në sallën e mbledhjes të Ministrisë së Mjedisit dhe Turizmi

Draft VKM “Për rregullat e detajuara dhe metodat për kryerjen e vlerësimit të sigurisë së kimikatit dhe kërkesat specifike, përmbajtja dhe formati i dokumentit me të dhënat e sigurisë”

Ligji Faunes 10006 – Disa Shtesa dhe Ndryshime
Relacioni 2 – Ligji Faunes 2018
Projektvendim per propozim ligji