Konsultim Publik

Konsultimet e institucionit

Projekt Akte

Për disa ndryshime në vendimin nr. 417, datë 25.06.2014, të Këshillit të Ministrave “ Për miratimin e tarifave të lejeve të mjedisit”

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Projektvendim për "Miratimin e Planit Kombëtar për menaxhimin e sigurt të kimikateve"

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

““Për disa ndryshime në Ligjin nr. 91/2013 “Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor"

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Për miratimin e rregullores për monitorimin, raportimin e shkarkimeve të gazeve me efekt serrë dhe të informacioneve të tjera, që lidhen me ndryshimet klimatike në nivel kombëtar

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9774, datë 12.7.2007 “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”, i ndryshuar

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Projektvendim për Miratimin e Kërkesave për Menaxhimin e Mbetjeve Spitalore

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllurRaportet Vjetore

Planet Vjetore

Baza Ligjore