Postuar më: 20/09/2021

Mbi publikimin e raportit paraprak të Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM) të Planit të Detajuar të Zonës me Rëndësi Kombëtare (PDZRK) “Vjosë – Nartë”.

Të nderuar,

Në kuadër të nismës së ndërmarrë nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, në cilësinë e autoritetit propozues për hartimin e PDZRK-së “Vjosë – Nartë”, lind detyrimi për realizimin e procesit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor për Planin e Detajuara të Zonës së Rëndësisë Kombëtare (PDZRK) që buron nga ligji nr. 91/2013, datë 28.02.2013, “Për vlerësimin strategjik mjedisor”. Referuar nenit 2 pika 1/a të këtij ligji theksohet se, procesit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor i nënshtrohen të gjitha planet dhe programet për bujqësinë, pyjet, peshkimin, energjinë, industrinë, industrinë minerare, transportin, menaxhimin e mbetjeve, menaxhimin e ujërave, telekomunikacionin, turizmin, planet kombëtare e vendore të planifikimit të territorit urban e rural, përfshi dhe mbrojtjen e peizazhit, të përdorimit të tokës, të cilat vendosin kuadrin për miratimin, në të ardhmen, të projekteve të listuara në shtojcat 1 e 2 të ligjit nr. 10 440, datë 7.7.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”.

 

Vlerësimi Strategjik Mjedisor është një proces sistematik që vlerëson pasojat në mjedis të një dokumenti strategjik planifikues të propozuar për zbatim me qëllim që të sigurojë që këto pasoja mjedisore të adresohen plotësisht që në fazat e hershme të vendimmarrjes përkrah konsideratave ekonomike dhe sociale. VSM-ja duhet të paraqesë informacione mbi ato ndikime mjedisore, ekzistenca dhe pasoja e të cilave nuk janë të përcaktuara me saktësi. Në këtë mënyrë VSM-ja në gjatë hartimit të dokumentave strategjik planifikues mund të kontribuojë për një përmirësim të proçesit të planifikimit dhe vendimmarrjes, meqë është një vlerësim gjithëpërfshirës, sistematik dhe transparent i aspekteve mjedisore, sociale dhe ekonomike si dhe i implikimeve problematike të planifikimit.

 

Detyra e VSM është të kontribuojë për një planifikim strategjik të tillë që nga pikëpamja e mjedisit dhe e shëndetit publik është jo vetëm i tolerueshëm por edhe optimal, ndërkohë që edhe kërkon për alternativa të ndryshme duke marrë në konsideratë efektet mjedisore, sociale dhe ekonomike.

 

Sipas ligjit 91/2013 mbi VSM, procesi i vlerësimit strategjik mjedisor kalon në këto fazat e mëposhtme:

1-Konsultimi me grupet e interesit për çështjet që do të trajtohen në raportin e VSM-së;

2-Hartimi i raportit paraprak dhe konsultimi me grupet e interesit dhe publikun ne lidhje me të;

3-Hartimi i raportit përfundimtar të Vlerësimit Strategjik Mjedisor;

4-Shqyrtimi i propozimit dhe deklarata e ministrit;

5-Vendimi i autoritetit miratues;

6-Monitorimi dhe raportimi i pasojave në mjedis të planit apo programit.

Në këtë kuadër, ju njoftojmë se në përfundim të procesit të konsultimit me grupet e interesit, është hartuar raporti paraprak i Vlerësimit Strategjik Mjedisor për PDZRK “Vjosë – Nartë”. Në këtë raport, është mbajtur në konsideratë detyrimi për trajtimin e çështjeve të përcaktuara në ligjin nr. 91/2013 “Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor”, sikurse dhe janë përfshirë e reflektuar sugjerimet dhe propozimet e bëra gjatë procesit të konsultimit të realizuar sipas kalendarit të njoftuar në faqen e Ministrisë.

Mendimet, sugjerimet dhe komentet e grupeve të interest dhe publikut mbi raportin paraprak të VSM janë të mirëpritura nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit gjatë dëgjesave publike që do të organizohen sipas njoftimeve të ardhshme në faqen e internetit të MTM, sikurse dhe mund të dërgohen nga ana e të interesuarve nëpërmjet të gjitha formave të komunikimit.

 

Në vijim mund të njiheni me raportin paraprak të VSM-së për PDZRK-në “Vjosë – Nartë”.

VSM Raport Paraprak 05_09_2021