MENAXHIMI I INTEGRUAR I MBETJEVE TË NGURTA DHE EKONOMIA RICIKLUESE NË RESPEKT TË MJEDISIT

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të përmirësojë sistemin e menaxhimit të mbetjeve të ngurta, kryesisht duke pasur në konsideratë aspektet klimatike. Projekti do të zhvillohet në nivel kombëtar ku përfshihen ministritë, dhe në nivel lokal në 3 bashki partnere Himara, Peqini dhe Rrogozhina.

Komponentët e projektit janë:

  • Të përmirësojë harmonizimin dhe koordinimin midis aktorëve të sektorit në nivel kombëtar dhe midis niveleve kombëtare dhe lokale.
  • Forcimin e kapaciteteve të autoriteteve të mbetjeve dhe sektorin privat në bashkitë partnere për futjen e një administrimi të integruar të mbetjeve dhe riciklimin.
  • Mbështetja e palëve të interesuara në bashkitë partnere për të përmirësuar pjesëmarrjen e publikut në sistemin e reformuar të menaxhimit të mbeturinave