Menaxhimi i Mbetjeve

VKM NR. 418, DATË 27.05.2020 PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT TË POLITIKAVE STRATEGJIKE DHE TË PLANIT KOMBËTAR PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE

DOKUMENTI I POLITIKAVE STRATEGJIKË PËR MENXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE DHE PLANI I VEPRIMIT
Ligj NR. 8216 dt.13.05.1997 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTEN E BAZELIT “PËR KONTROLLIN E LËVIZJEVE NDËRKUFITARE TË MBETJEVE TË RREZIKSHME DHE ASGJËSIMIN E TYRE”
Ligj 10463 22.09.2011 PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE
Ligji nr. 156 DATE 10.10.2013 PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.10463, DATË 22.9.2011, “PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE”, TË NDRYSHUAR
VKM nr.442, datë 26.6.2019 “Për miratimin e rregullave të ndalimit të eksportit të mërkurit metalik, komponimeve dhe përzierjeve të caktuara të mërkurit, ruajtjes së sigurt të mërkurit metalik dhe kriteret specifike të ruajtjes së mërkurit metalik të konsideruar si mbetje
VKM nr. 660, date 31.10.2018 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve të metaleve
Vendim i KM 232 26.04.2018 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 177, DATË 6.3.2012, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, PËR AMBALAZHET DHE MBETJET E TYRE

Vendim i KM 319 31.05.2018 PËR MIRATIMIN E MASAVE PËR KOSTOT E MENAXHIMIT TË INTEGRUAR TË MBETJEVE
Vendim i KM 575 24.06.2015 PËR MIRATIMIN E KËRKESAVE PËR MENAXHIMIN E MBETJEVE INERTE
Vendim i KM 608 17.09.2014 PËR PËRCAKTIMIN E MASAVE TË NEVOJSHME PËR GRUMBULLIMIN DHE TRAJTIMIN E MBETJEVE BIO SI DHE KRITERET DHE AFATET PËR PAKËSIMIN E TYRE
Vendim i KM 652 14.09.2016 PËR RREGULLAT DHE KRITERET PËR MENAXHIMIN E MBETJEVE NGA GOMAT E PËRDORURA

VENDIM Nr. 52, datë 5.2.2014 PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 117, DATË 13.2.2013 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR KRITERET QË PËRCAKTOJNË KUR DISA TIPA TË METALIT SKRAP PUSHOJNË SË QENI MBETJE”
Vendim nr. 117 date 13.02.2013 PËR KRITERET, NË BAZË TË TË CILAVE PËRCAKTOHET KUR DISA TIPA TË METALIT SKRAP PUSHOJNË SË QENI MBETJE
VENDIM NR. 127 DATE 11.02.2015 PËR KËRKESAT PËR PËRDORIMIN NË BUJQËSI TË LLUMRAVE TË UJËRAVE TË NDOTURA
Vendim nr. 175 date 19.01.2011 PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE TË MENAXHIMIT TË MBETJEVE DHE TË PLANIT KOMBËTAR TË MENAXHIMIT TË MBETJEVEVendim nr. 229 date 23.04.2014 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR TRANSFERIMIN E MBETJEVE JO TË RREZIKSHME DHE TË DOKUMENTIT TË TRANSFERIMIT TË MBETJEVE JO TË RREZIKSHME

Vendim nr. 333 date 26.01.2011 PËR ADMINISTRIMIN E VEND-DEPOZITIMEVE RAJONALE TË MBETJEVE URBANE
Vendim nr. 360 date 29.05.2015 PËR MIRATIMIN E LISTËS SË NDOTËSVE ORGANIKË TË QËNDRUESHËM DHE PËRCAKTIMIN E MASAVE PËR PRODHIMIN, IMPORTIMIN, VENDOSJEN NË TREG DHE PËRDORIMIN E TYRE
Vendim nr. 371 date 11.06.2014 PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR DORËZIMIN E MBETJEVE TË RREZIKSHME DHE MIRATIMIN E DOKUMENTIT TË DORËZIMIT TË MBETJEVE TË RREZIKSHME
VENDIM NR. 387 DATE 06.05.2015 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR KONTROLLIN E ASGJËSIMIT TË PCB-VE,ÇNDOTJEN APO ASGJËSIMIN E PAJISJEVE QË PËRMBAJNË PCB DHE/OSE ASGJËSIMIN E MBETJEVE TË PCB-VE TË PËRDORURA
Vendim NR. 389, DATE 27.6.2018 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 452, DATË 11.7.2012,TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR LENDFILLET E MBETJEVE”

Vendim nr. 418 date 25.06.2014 PËR GRUMBULLIMIN E DIFERENCUAR TË MBETJEVE NË BURIM
Vendim nr. 452 date 11.07.2012 PËR LENDFILLET E MBETJEVE
Vendim nr. 641 date 01.10.2014 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR EKSPORTIN E MBETJEVE DHE KALIMIN TRANSIT TË MBETJEVE JO TË RREZIKSHME E TË MBETJEVE INERTE
Vendim nr. 687 date 29.07.2015 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR MBAJTJEN, PËRDITËSIMIN DHE PUBLIKIMIN E STATISTIKAVE TË MBETJEVE
Vendim nr. 765 date 07.11.2012 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR GRUMBULLIMIN E DIFERENCUAR DHE TRAJTIMIN E VAJRAVE TË PËRDORURA
Vendim nr. 798 date 29.09.2010 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR ADMINISTRIMIN E MBETJEVE SPITALORE”

Vendim nr. 957 date 19.12.2012 PËR MBETJET NGA PAJISJET ELEKTRIKE DHE ELEKTRONIKE
VENDIM nr. 967 date 25.10.2013 PËR MËNYRËN E ORGANIZIMIT E TË FUNKSIONIMIT TË KOMITETIT TË MENAXHIMIT TË INTEGRUAR TË MBETJEVE
VENDIM NR. 1104 DATE 28.12.205 MIRATIMIN E KËRKESAVE PËR PARANDALIMIN E SHKARKIMIT TË MBETJEVE, TË KRIJUARA NGA ANIJET DHE TEPRICAT NGA NGARKESAT, NË DET
Vendimi nr.319, date 31.5.2018 PËR MIRATIMIN E MASAVE PËR KOSTOT E MENAXHIMIT TË INTEGRUAR TË MBETJEVE
Vendimi nr. 99, date 18.02.2005 PËR MIRATIMIN E KATALOGUT SHQIPËTAR TË MBETJEVE
vendimi nr. 1189 PËR RREGULLAT DHE PROCEDURAT PËR HARTIMIN DHE ZBATIMIN E PROGRAMIT KOMBËTAR TË MONITORIMIT TË MJEDISIT

Vendim nr. 705, date 10.10.2012 PËR AUTOMJETET E DALA JASHTË PËRDORIMIT
Vendim nr. 866 date 04.12.2012 PËR BATERITË, AKUMULATORËT DHE MBETJET E TYRE
Udhëzim 1738 12.03.2015 MBI KRITERET E STUDIM-PROJEKTIMIT PËR REHABILITIMIN E VEND-DEPOZITIMEVE TË MBETJEVE TË NGURTA URBANE, SI DHE NDËRTIMIN E LANDFILLEVE APO IMPIANTEVE TË TRAJTIMIT TË MBETJEVE TË NGURTA URBANE