Postuar më: 09/11/2018

Njoftim për shpalljen e procedurës së pranimit të kërkesave “Për shërbimin përmbarimor privat”

Në mbështetje të ligjit nr.10279, datë 20.05.2010 “Për kundravajtje administrative” Ligji nr.10031, datë 11.12.2008 “Për shërbimin Përmbarimor Gjyqësor Privat”, Vendimit nr.103 datë 4.5.2015 “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e të funksionimit të Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave” i ndryshuar me vendimin nr.338 datë 6.6.2018 të Këshillit të Ministrave…

Njoftimi i plotë: Njoftim për shpalljen e procedurës së pranimit të kërkesave “Për shërbimin përmbarimor privat”