Postuar më: 20/01/2023

Plani i shpalljes së zonave të mbrojtura mjedisore “Park Kombëtar Lugina e Vjosës”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit po punon për shpalljen zonë e mbrojtur mjedisore “Park Kombëtar Lugina e Vjosës”. Për arritjen e këtij objektivi është përgatitur “Raporti i Studimit të Fizibilitetit”  si dhe janë përcaktuar kordinatat e zonës së mbrojtur. Të dyja këto materiale gjenden në linkun përkatës si më poshtë:

1- Raporti i Studimit të Fisibilitetit

2- Kufijtë e zonës së mbrojtur mjedisore dhe koordinatat në formatin WEB GIS.

3-Raporti i Studimit të Fisibilitetit_shqip Kufijte e Zones se Mbrojtur_shqip

4-Kufijte e Zones se Mbrojtur_shqip

Publikimi i datave të konsultimit publik 

Zhvillimi i dëgjesave publike në 3 bashki, me përfaqësuesit e komuniteteve dhe grupet e interesit, e institucionet publike:

25 Janar 2023, ora 11:00 – në Qendrën Kulturore Vlorë;
27 Janar 2023, ora 11:00 – në Qendrën Kulturore Tepelenë;
30 Janar 2023, ora 11:00 – në Universitetin “Eqrem Çabej”, Gjirokastër.

  •