Projekti “DUE MARI”- Gjenerata e Re e Zhvillimit të Turizmit

“DUE MARI –NEXT GENERATION TOURISM DEVELOPMENT”

Albania is Lead Partner of the Project “Due Mari –next generation tourism development” 2019-2022, project based on the Objectives of the Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro Program 2014/2020.

“Due Mari” is addressing main Adriatic – Ionian challenge -concerning sustainable touristic development via smart technologies. It is focused on developing a joint valorization of a unique cultural and natural assets of all 3 regions (Albania, Montenegro, southern Adriatic Italy). Sustainable tourism has the potential to become the main driver of change through the use of innovative interactive Virtual tour platform, counterbalance the seasonal and mass touristic approach, increase the demand and offer of current/future touristic solutions. The Project jointly tackles socio-economic and territorial development cohesion, as well contributes to EUSAIR and Europe 2020 Strategy and EU tourism policy framework. Better connected regions through the creation of new touristic routes, enhancement of local development, and promotion of local products and services, is the first overall objective. Due Mari will redefine the promotion of tourism and sustainable development and directly improve the visibility of the programme area through interactive joint web platform, influence promotion of local products and services as well as promote cultural and natural assets. It boost attractiveness of natural and cultural assets and improve a smart and sustainable economic development, reaching following main results:

1-Due Mari 360 virtual interactive Platform – Common Cross border web based interactive platform that will promote existing and new touristic routes;

2-Common strategy and action plan on sustainable management of Due Mari platform and Due Mari touristic route;

3-Policy Paper on use of innovative digital media in joint promotion through common “Due Mari” touristic route;

4-over 200 stakeholders trained on using Due Mari Virtual interactive 360 platform;

5-4.pilot/demonstration projects.

 

Expected Results: Common action Plans for the smart management of tourist destinations to be adopted by the public authorities of the Programme area.

 

Expected Outputs: Main overall objective of “Due Mari” is to create joint Virtual Reality platform to enhance sustainable tourism growth, diminish seasonality, promote new technologies and innovative approaches and tools in tourism marketing. The main project objective that is aligned with specific Porgramme priority S.O. 2.1 – as it aims to drive to a smart and sustainable growth by sharing and applying innovative IT solutions for cultural assets marketing, management and valorization. A common Strategy and Action Plan for Sustainable and Innovative Management of joint assets and development of new routes (Joint: Strategy, Action Plan, Agreement Protocol, Capacity Building and Training, Virtual Reality Platform mobile applications). Due Mari will raise competencies and skills needed to support cultural heritage preservation as it will give support to Regional Network of Cultural Tourism, investment in Virtual Platform, small scale investment in cultural routes signalization.

 

 

PROJEKTI “DUE MARI”- GJENERATA E RE E ZHVILLIMIT TE  TURIZMIT

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit është partneri  lider i Projektit “Due Mari – Gjenerata e ardhëshme për zhvillimin e turizmit” 2019-2022, projekt i bazuar në Objektivat e Programit Interreg IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi 2014/2020.

“Due Mari” adreson sfidat kryesore të  Adriatik – Jonit, pasi ka të bëjë me zhvillimin e qëndrueshëm turistik përmes teknologjive të zgjuara (smart technolologies). Ky projekt është i përqendruar në zhvillimin e vlerave unike kulturore dhe pasurive natyrore  të të tre rajoneve (Shqipëria, Mali i Zi, Italia e Adriatikut jugor). Turizmi i qëndrueshëm ka potencialin për t’u bërë shtytësi kryesor i ndryshimit përmes përdorimit të një platforme inovative interaktive virtuale, si  kundërpeshimi i qasjes turistike masive sezonale që  rrit kërkesën dhe ofertën dhe ofron zgjidhje aktuale / të ardhshme për turizmin. Projekti është në përputhje me  zhvillimit socio-ekonomik  të vendeve , si dhe në përputhje me EUSAIR dhe  Strategjine Evropiane  2020 të politikave të  turizmit në BE. Objektivi I përgjithshëm është lidhja e rajoneve përmes krijimit të rrugëve të reja turistike dhe përmirësimit të zhvillimit lokal dhe promovimit të produkteve dhe shërbimeve vendore. Due Mari do të ripërcaktojë promovimin e turizmit dhe zhvillimin e qëndrueshëm dhe do të përmirësojë drejtpërdrejt vizitueshmërinë e zonës që përfshin projekti  përmes një platforme të përbashkët interaktive në internet, duke ndikuar në promovimin e produkteve dhe shërbimeve lokale, si dhe promovimin e pasurive kulturore dhe natyrore. Projekti synon të  rris  atraktivitetin e pasurive natyrore dhe kulturore dhe të  përmirësoj një zhvillim të zgjuar dhe të qëndrueshëm ekonomik, duke arritur  rezultatet kryesore në vijim :

1-Platformën ndërvepruese virtuale Due Mari 360 – Platformë ndërvepruese te përbashkët ndërkufitare bazuar në web, që do të promovojë rrugët ekzistuese dhe rrugët e reja turistike;

2-Hartimin e një Strategjie dhe plani i veprimit të përbashkët për menaxhimin e qëndrueshëm të platformës Due Mari dhe rrugën turistike të Due Mari;

3-Dokumenti i Politikave për përdorimin e mediave dixhitale inovative në promovimin e përbashkët përmes rrugës së përbashkët turistike “Due Mari”;

4-Trajnimin e mbi 200 palëve të interesuara për përdorimin e platformës interaktive 360 ​​ Due Mari;

5-Projekte demonstruese pilot.

 

Per me shume informacion lutemi na ndiqni ne:

Facebook: https://www.facebook.com/Due-Mari-Next-Generation-Tourism-Project-Albania-104059691178295/?modal=admin_todo_tour

Twitter:   https://twitter.com/DueMariAlbania

28-29 Janar 2020 – Në Tiranë u zhvillua takimi i dytë i Partnerve për Projektin “Due Mari – Gjenerata e ardhshëme e zhvillimit të turizmit” 2019-2022