Pyje

LIGJI NR. 57 DT. 30.4.2020 PËR PYJET

Ligji 1 korrik 2015 per degjesen.pdf

Ligji Nr. 5/2016 “Për shpalljen e moratoriumit në pyje në Republikën e Shqipërisë”

Ligji Nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar me ligjin Nr. 15/2012 “Për një ndryshim dhe shtesa në ligjin Nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor””, të ndryshuar, si dhe me Ligjin Nr. 48/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin Nr. 9385, datë 4.5.2005, “Për pyjet dhe shërbimin pyjor””, të ndryshuar.

Ligji Nr. 9693, datë 19.3.2007, “Për Fondin Kullosor”, i ndryshuar me Ligjin Nr. 49/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin Nr. 9693, datë 19.3.2007, “Për Fondin Kullosor””, të ndryshuar

Ligji Nr 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” i ndryshuar

VKM nr. 814, datë 31.12.2018 “Për miratimin e dokumentit të politikave për pyjet në Shqipëri, 2019-2030”

VKM nr. 591, date 9.10.2018 “Për disa ndryshime në vendimin nr.1353, datë 10.10.2008, të këshillit të ministrave, “për përcaktimin e rregullave për paraqitjen e kërkesës, mbajtjen dhe plotësimin e dokumentacionit teknik, si dhe të kritereve e të procedurave të zvogëlimit të sipërfaqes e të vëllimit të fondit pyjor”

VKM nr. 592, date 9.10.2018 “Për disa ndryshime në vendimin nr.1374, datë 10.10.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave, që ndiqen për heqjen, shtimin dhe ndryshimin e destinacionit të fondit kullosor”

Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 391, datë 21.6.2006 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave” i ndryshuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 1064, datë 22.12.2010 “Për disa ndryshime në Vendimin Nr. 391, datë 21.6.2006 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave””

Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 1353, date 10.10.2008, “Për përcaktimin e rregullave për paraqitjen e kërkesës, mbajtjen dhe plotësimin e dokumentacionit teknik, si dhe të kritereve e të procedurave të zvogëlimit të sipërfaqes e të vëllimit të fondit pyjor” i ndryshuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 434, datë 8.6.2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr. 1353, date 10.10.2008, “Për përcaktimin e rregullave për paraqitjen e kërkesës, mbajtjen dhe plotësimin e dokumentacionit teknik, si dhe të kritereve e të procedurave të zvogëlimit të sipërfaqes e të vëllimit të fondit pyjor””

Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 1374, datë 10.10.2008, “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave, që ndiqen për heqjen, shtimin dhe ndryshimin e destinacionit të fondit kullosor” i ndryshuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 435, datë 8.6.2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr. 1374, datë 10.10.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave, që ndiqen për heqjen, shtimin dhe ndryshimin e destinacionit të fondit kullosor””

Udhëzim i Ministrit të Mjedisit Nr. 1, datë 26.01.2017 “Për mbajtjen e kadastrës së fondit pyjor dhe kullosor kombëtar”

Udhëzim i Ministrit të Mjedisit Nr. 2, datë 3.3.2017 i Ministrit të Mjedisit “Për kërkesat teknike të caktimit të ngastrave, grupngastrave dhe ekonomive pyjore për trajtime me prerje rigjeneruese, rregullat për vjeljen e materialit drusor me qëllim sigurimin e druve të zjarrit për ngrohje”

Udhëzim i Ministrit të Mjedisit Nr. 1, datë 09.06.2016 “Per rregullat, procedurat e kërkimit, te shqyrtimit e të miratimit te kërkesave për dhënie në përdorim të fondit pyjor dhe kullosor publik”

Udhëzim i Ministrit të Mjedisit Nr. 2, datë 20.07.2016 “Për kriteret teknike të klasifikimit të kullotave e livadheve dhe procedurat per dhënien e tyre për kullotje e kositje bari”

Urdher per zevendesimin me pyllezim.pdf

Urdheri Kryeministrit per TaskForcen.pdf