Strategjitë, ligjet dhe aktet nënligjore për turizmin

PDZRK e 5 zonave

PDZRK Drilon –Tushemisht

PDZRK Boge

VKM Nr. 285, datë 29.4.2022 PËR KRITERET E VENDOSJES DHE TË FUNKSIONIMIT TË STACIONEVE SEZONALE TË ANKORIMIT/BREGËZIMIT

URDHËR Nr. 344, datë 31.12.2020PËR MIRATIMIN E KODIT TË ETIKËS PËR OPERATORIN E TURIZMIT DETAR DHE FORMATIT TË VETËDEKLARIMIT

VENDIM I KËSHILLIT TË TERRITORIT NR.2 DATË 28.07.2020 PËR PËRCAKTIMIN E ZONËS ME PËRPARËSI ZHVILLIMIN E TURIZMIT DETAR DHE MIRATIMIN E HARTËS SË AKTIVITETEVE

VENDIM I KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR. 730, datë 20.10.2016 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR KUSHTET, KRITERET, TARIFAT, AFATET DHE PROCEDURËN PËR KLASIFIKIMIN E STRUKTURAVE AKOMODUESE I ndryshuar

LIGJI Nr. 43/2020 PËR AKTIVITETET E TURIZMIT DETAR

VENDIMI I KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR. 845, datë 28.10.2020 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË HOLLËSISHME PËR ZHVILLIMIN E AKTIVITETEVE TURISTIKE DETARE, QË KRYHEN NËPËRMJET MJETEVE LUNDRUESE PËR QËLLIME TURISTIKE DHE ARGËTIM

UDHËZIM I MINISTRIT NR. 4 , datë 31.12 2020 MBI KRITERET DHE PROCEDURËN PËR CERTIFIKIMIN E OPERATORËVE TË TURIZMIT DETAR

STRATEGJIA E TURIZMIT 2019-2023

NATIONAL TOURISM STRATEGY 2019-2023

LIGJ Nr. 93/2015 PËR TURIZMIN

LIGJ Nr. 114/2017 PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 93/2015 “PËR TURIZMIN”

LIGJ Nr. 71/2017 PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR. 92/2014, “PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR”, TË NDRYSHUAR

UDHËZIM PËR KUSHTET DHE KRITERET QË DUHET TË PLOTËSOJNË SUBJEKTET PËR TRANSPORTIN RRUGOR TURISTIK

VENDIM Nr.709, DATË 12.10.2016 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KËRKESAT DHE KRITERET PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SË AGJENCISË SË UDHËTIMIT”

VENDIM Nr. 22, DATË 12.1.2018 “PËR MIRATIMIN E KRITEREVE E TË PROCEDURAVE PËR CERTIFKIMIN E VEPRIMTARISË SË AGROTURIZMIT DHE NDËRTIMIN E STRUKTURAVE/OBJEKTEVE NË FUNKSION TË TIJ”

URDHËR PËR MIRATIMIN E RREGULLORES MBI PROCEDURËN E KLASIFIKIMIT TË STRUKTURAVE AKOMODUESE ME 4 APO 5 YJE QË JANË MBAJTËS TË NJË MARKE TREGETARE TË RREGJISTRUAR DHE TË NJOHUR NDËRKOMBËTARISHT “BRAND NAME”

URDHËR PËR MIRATIMIN E FORMATIT PËR MBLEDHJEN DHE PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE STATISTIKORE NGA AGJENCITË E UDHËTIMIT, OPERATORËT TURISTIKË DHE STRUKTURAT AKOMODUESE 

UDHËZIM PËR KUSHTET DHE MËNYRËN E NJOHJES SË UDHËRRËFYESIT TURISTIK TË NDERIT

VENDIM I KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR.321, DATË 28.05.2014 “PËR SIGURINË, PLAZHE, NË UJRAT E BRËNDËSHME NË THELLËSI TË TERITORIT DHE GJATË USHTRIMIT DHE SPORTEVE UJORE”

VENDIMI I KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËR RREGULLAT, PROÇEDURAT DHE MËNYRA E VËNIES NË DISPOZICION TË PASURIVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE NË ZONAT ME PËRPARËSI ZHVILLIMIN E TURIZMIT

VENDIMI I KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE AFATEVE TË KËRKESË-PROPOZIMEVE PËR MBËSHTETJEN FINANCIARE TË PROJEKTEVE NË FUSHËN E TURIZMIT

VKM NR.171, DATË 27.3.2019, “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KUSHTET DHE KRITERET E USHTRIMIT TË VEPRIMTARISË SË STACIONIT TË PLAZHIT”

VENDIM Nr. 424, datë 27.5.2020 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.171, DATË 27.3.2019, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR KUSHTET DHE KRITERET E USHTRIMIT TË VEPRIMTARISË SË STACIONIT TË PLAZHIT”

VENDIM NR. 1172, DATË 24.12.2020 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 171, DATË 27.3.2019,TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES ‘PËR KUSHTET DHE KRITERET E USHTRIMIT TË VEPRIMTARISË SË STACIONITTË PLAZHIT’”, TË NDRYSHUAR

VKM NR.413, DATË 19.6.2019, “PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE PËR ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM TË TURIZMIT 2019–2023 DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT”

VKM NR.257, DATË 9.05.2018, “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, PROÇEDURAVE DHE DOKUMENTACIONIT PËR SUBJEKTET QË APLIKOJNË PËR STATUSIN, “INVESTITOR NË STRUKTURË AKOMODUESE ME 4 ose 5 YJE, STATUS SPECIAL”

VKM NR.325, DATË 31.05.2018 “PËR CAKTIMIN E ANËTARËVE TË KOMISIONIT TË PËRZGJEDHJES SË PROJEKTEVE NË TURIZËM”

VKM NR.691, 2016 MARRVESHJA ME INVESTITORËT

VKM NR.710, 2016 OPERATORI

VKM NR.711, 2016 NDËRTIMI

 

 

AKTET LIGJORE PËR STRUKTURAT AKOMODUESE

AKTET LIGJORE PËR USHËRRËFYESIT TURISTIK