Strategjitë, ligjet dhe aktet nënligjore për turizmin

PDZRK e 5 zonave

PDZRK Drilon –Tushemisht

PDZRK Boge

VKM Nr. 285, datë 29.4.2022 PËR KRITERET E VENDOSJES DHE TË FUNKSIONIMIT TË STACIONEVE SEZONALE TË ANKORIMIT/BREGËZIMIT

URDHËR Nr. 344, datë 31.12.2020PËR MIRATIMIN E KODIT TË ETIKËS PËR OPERATORIN E TURIZMIT DETAR DHE FORMATIT TË VETËDEKLARIMIT

VENDIM I KËSHILLIT TË TERRITORIT NR.2 DATË 28.07.2020 PËR PËRCAKTIMIN E ZONËS ME PËRPARËSI ZHVILLIMIN E TURIZMIT DETAR DHE MIRATIMIN E HARTËS SË AKTIVITETEVE

VENDIM I KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR. 730, datë 20.10.2016 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR KUSHTET, KRITERET, TARIFAT, AFATET DHE PROCEDURËN PËR KLASIFIKIMIN E STRUKTURAVE AKOMODUESE I ndryshuar

LIGJI Nr. 43/2020 PËR AKTIVITETET E TURIZMIT DETAR

VENDIMI I KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR. 845, datë 28.10.2020 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË HOLLËSISHME PËR ZHVILLIMIN E AKTIVITETEVE TURISTIKE DETARE, QË KRYHEN NËPËRMJET MJETEVE LUNDRUESE PËR QËLLIME TURISTIKE DHE ARGËTIM

UDHËZIM I MINISTRIT NR. 4 , datë 31.12 2020 MBI KRITERET DHE PROCEDURËN PËR CERTIFIKIMIN E OPERATORËVE TË TURIZMIT DETAR

STRATEGJIA E TURIZMIT 2019-2023

NATIONAL TOURISM STRATEGY 2019-2023

LIGJ Nr. 93/2015 PËR TURIZMIN I PËRDITËSUAR

LIGJ Nr. 114/2017 PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 93/2015 “PËR TURIZMIN”

LIGJ Nr. 71/2017 PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR. 92/2014, “PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR”, TË NDRYSHUAR

UDHËZIM PËR KUSHTET DHE KRITERET QË DUHET TË PLOTËSOJNË SUBJEKTET PËR TRANSPORTIN RRUGOR TURISTIK

VENDIM Nr.709, DATË 12.10.2016 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KËRKESAT DHE KRITERET PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SË AGJENCISË SË UDHËTIMIT”

VENDIM Nr. 22, DATË 12.1.2018 “PËR MIRATIMIN E KRITEREVE E TË PROCEDURAVE PËR CERTIFKIMIN E VEPRIMTARISË SË AGROTURIZMIT DHE NDËRTIMIN E STRUKTURAVE/OBJEKTEVE NË FUNKSION TË TIJ”

URDHËR PËR MIRATIMIN E RREGULLORES MBI PROCEDURËN E KLASIFIKIMIT TË STRUKTURAVE AKOMODUESE ME 4 APO 5 YJE QË JANË MBAJTËS TË NJË MARKE TREGETARE TË RREGJISTRUAR DHE TË NJOHUR NDËRKOMBËTARISHT “BRAND NAME”

URDHËR PËR MIRATIMIN E FORMATIT PËR MBLEDHJEN DHE PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE STATISTIKORE NGA AGJENCITË E UDHËTIMIT, OPERATORËT TURISTIKË DHE STRUKTURAT AKOMODUESE 

UDHËZIM PËR KUSHTET DHE MËNYRËN E NJOHJES SË UDHËRRËFYESIT TURISTIK TË NDERIT

VENDIM I KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR.321, DATË 28.05.2014 “PËR SIGURINË, PLAZHE, NË UJRAT E BRËNDËSHME NË THELLËSI TË TERITORIT DHE GJATË USHTRIMIT DHE SPORTEVE UJORE”

VENDIMI I KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËR RREGULLAT, PROÇEDURAT DHE MËNYRA E VËNIES NË DISPOZICION TË PASURIVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE NË ZONAT ME PËRPARËSI ZHVILLIMIN E TURIZMIT

VENDIMI I KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE AFATEVE TË KËRKESË-PROPOZIMEVE PËR MBËSHTETJEN FINANCIARE TË PROJEKTEVE NË FUSHËN E TURIZMIT

VKM NR.171, DATË 27.3.2019, “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KUSHTET DHE KRITERET E USHTRIMIT TË VEPRIMTARISË SË STACIONIT TË PLAZHIT”

VENDIM Nr. 424, datë 27.5.2020 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.171, DATË 27.3.2019, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR KUSHTET DHE KRITERET E USHTRIMIT TË VEPRIMTARISË SË STACIONIT TË PLAZHIT”

VENDIM NR. 1172, DATË 24.12.2020 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 171, DATË 27.3.2019,TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES ‘PËR KUSHTET DHE KRITERET E USHTRIMIT TË VEPRIMTARISË SË STACIONITTË PLAZHIT’”, TË NDRYSHUAR

VKM NR.413, DATË 19.6.2019, “PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE PËR ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM TË TURIZMIT 2019–2023 DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT”

VKM NR.257, DATË 9.05.2018, “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, PROÇEDURAVE DHE DOKUMENTACIONIT PËR SUBJEKTET QË APLIKOJNË PËR STATUSIN, “INVESTITOR NË STRUKTURË AKOMODUESE ME 4 ose 5 YJE, STATUS SPECIAL”

VKM NR.325, DATË 31.05.2018 “PËR CAKTIMIN E ANËTARËVE TË KOMISIONIT TË PËRZGJEDHJES SË PROJEKTEVE NË TURIZËM”

VKM NR.691, 2016 MARRVESHJA ME INVESTITORËT

VKM NR.710, 2016 OPERATORI

VKM NR.711, 2016 NDËRTIMI

URDHËR NR.66, DATË 09.02.2022, PËR PËRCAKTIMIN E PËRBËRJES NOMINALE TË KOMITETIT KËSHILLIMOR TË SEKTORIT PRIVAT TË TURIZMIT

 

AKTET LIGJORE PËR STRUKTURAT AKOMODUESE

AKTET LIGJORE PËR USHËRRËFYESIT TURISTIK