Substancat Ozonholluese

LIGJI NR 91, DATË -2018 PER AMENDAMENTIN E KIGALIT SUBSTANCA OZONHOLLUESE

VKM Nr. 161, DATË 19.02.2020, PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË NEVOJSHME PËR PARANDALIMIN DHE REDUKTIMIN E NDOTJES SË MJEDISIT NGA ASBESTI.

LIGJ Nr.8463, date 10.3.1999, PER ADERIMIN E REPUBLIKES SE SHQIPERISE NE KONVENTEN E VJENES “PER MBROJTJEN E SHTESES SE OZONIT” DHE PROTOKOLLIN E MONTREALIT “PER SUBSTANCAT QE HOLLOJNE SHTRESEN E OZONIT”

LIGJ Nr.8463, date 10.3.1999, PER ADERIMIN E REPUBLIKES SE SHQIPERISE NE KONVENTEN E VJENES “PER MBROJTJEN E SHTESES SE OZONIT” DHE PROTOKOLLIN E MONTREALIT “PER SUBSTANCAT QE HOLLOJNE SHTRESEN E OZONIT”

VKM nr.10, datë 9.1.2019 “Për miratimin e rregullave për prodhimin, importin, eksportin, hedhjen në treg dhe përdorimin e substancave ozonholluese si dhe për importin, eksportin, hedhjen në treg dhe përdorimin e produkteve e të pajisjeve që përmbajnë këto substanca”.

Projektligji nr.91, datë 3.12.2018 “Për ratifikimin e Amendamentit të Kigalit të protokollit të Montrealit “Për substancat që hollojnë shtresën e ozonit”

VENDIM Nr. 453, datë 23.6.2005, PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PAJISJEVE, QË PËRDORIN LËNDË OZONHOLLUESE, TË CILAT NDALOHEN TË PRODHOHEN E TË IMPORTOHEN, SI DHE RREGULLAT E PROCEDURAT E ZËVENDËSIMIT TË LËNDËVE OZONHOLLUESE NË PAJISJET EKZISTUESE

VENDIM Nr.453, datë 23.6.2005, PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PAJISJEVE, QË PËRDORIN LËNDË OZONHOLLUESE, TË CILAT NDALOHEN TË PRODHOHEN E TË IMPORTOHEN, SI DHE RREGULLAT E PROCEDURAT E ZËVENDËSIMIT TË LËNDËVE OZONHOLLUESE NË PAJISJET EKZISTUESE

VENDIM Nr. 231, datë 26.4.2018, PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 453, DATË 23.6.2005, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PAJISJEVE, QË PËRDORIN LËNDË OZONHOLLUESE, TË CILAT NDALOHEN TË PRODHOHEN E TË IMPORTOHEN, SI DHE RREGULLAT E PROCEDURAT E ZËVENDËSIMIT TË LËNDËVE OZONHOLLUESE NË PAJISJET EKZISTUESE”, TË NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 353, datë 29.4.2015, PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 453, DATË 23.6.2005, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PAJISJEVE, QË PËRDORIN LËNDË OZONHOLLUESE, TË CILAT NDALOHEN TË PRODHOHEN E TË IMPORTOHEN, SI DHE RREGULLAT E PROCEDURAT E ZËVENDËSIMIT TË LËNDËVE OZONHOLLUESE NË PAJISJET EKZISTUESE”, TË NDRYSHUAR

LIGJ Nr. 9480, datë 16.2.2006, PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË AMENDAMENTIN E KOPENHAGENIT TË PROTOKOLLIT TË MONTREALIT “PËR SUBSTANCAT QË HOLLOJNË SHTRESËN E OZONIT”

LIGJ Nr. 9484, datë 2.3.2006, PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË AMENDAMENTIN E LONDRES, ANEKSI II, TË PROTOKOLLIT TË MONTREALIT “PËR SUBSTANCAT QË HOLLOJNË SHTRESËN E OZONIT”

LIGJ Nr. 9485, datë 6.3.2006, PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË AMENDAMENTIN E MONTREALIT TË PROTOKOLLIT TË MONTREALIT “PËR SUBSTANCAT QË HOLLOJNË SHTRESËN E OZONIT”

LIGJ Nr. 9486, datë 6.3.2006, PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË AMENDAMENTIN E PEKINIT TË PROTOKOLLIT TË MONTREALIT “PËR SUBSTANCAT QË HOLLOJNË SHTRESËN E OZONIT”

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, Nr. 62-2010, VKM 290, date 28.04.2010

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Nr.64-2018, VKM 231, date 26.04.2018

Në zbatim të VKM nr. 10, datë 9.1.2019 “Për miratimin e rregullave për prodhimin, importin, eksportin, hedhjen në treg dhe përdorimin e substancave ozonholluese, si dhe për importin, eksportin, hedhjen në treg dhe përdorimin e produkteve e të pajisjeve që përmbajnë këto substanca”, dhe Udhëzimit të Ministrit të Turizmit dhe Mjedisit Nr. 1, datë 06.05.2019 “Për përcaktimin e mënyrës së ndarjes së kuotave vjetore të importit të substancave të kontrolluara”